Trang web cá cược di động tốt nhất - Tại bet 188

|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm
Ông Trần Đại Quang

Ông Trần Đại Quang

- Họ và tên khai sinh: TRẦN ĐẠI QUANG  

- Họ và tên thường gọi: Trần Đại Quang  

- Sinh ngày 12 tháng 10 năm 1956  

- Quê quán: Xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình  

- Dân tộc: Kinh  - Tôn giáo: Không  

- Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ  

- Trình độ chuyên môn: Luật, An ninh  

- Lý luận chính trị: Cao cấp  

- Ngày vào Đảng: 26/7/1980, ngày chính thức: 26/7/1981  

- Đại biểu Quốc hội khóa: XIII, XIV  

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa: X, XI 

- Ủy viên Bộ Tại bet 188 khóa: XI, XII

Tóm tắt quá trình công tác
Từ 7/1972 - 10/1975: Học viên Trường Cảnh sát nhân dân Trung ương và Trường Cao đẳng Ngoại ngữ, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)
 
Từ 10/1975 - 6/1987: Cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, sau tách thành Cục Bảo vệ chính trị II; giữ chức Phó trưởng phòng Trinh sát, Cục Bảo vệ chính trị II, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)
 
Từ 6/1987 - 6/1990: Trưởng phòng Tham mưu và Trưởng phòng Trinh sát, Cục Bảo vệ chính trị II, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an);
 
Từ 6/1990 - 9/1996: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)
 
Từ 9/1996 - 10/2000: Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Bộ Công an; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục An ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục An ninh, Bí thư Đảng ủy Cục Tham mưu An ninh, Bộ Công an
 
Từ 10/2000 - 4/2006: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an
 
Từ 4/2006 - 01/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương , Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
 
Từ 01/2011 - 8/2011: Ủy viên Bộ Tại bet 188 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
 
Từ 8/2011 - 3/2016: Ủy viên Bộ Tại bet 188 (khóa XI, XII), Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; đại biểu Quốc hội khóa XIII; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương
  
Từ 4/2016 - 9/2018: Ủy viên Bộ Tại bet 188 , Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; đại biểu Quốc hội khóa XIV